ÅRSBERETNING 2016

 

 

ÅRSBERETNING 2016.

 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold hadde ved årets start 33 lokalforeninger. Ved utgangen av 2016 hadde lokalforeningene til sammen 2.673 medlemmer og 9 bedriftsmedlemmer. Fylkesstyret har hatt 7 styremøter, arrangert 2 opplysningsmøter, 2 informasjonsmøter og 1 fylkesårsmøte.

 

 

FYLKESÅRSMØTET 2016

ble arrangert i Melsomvik 30. april og vertskap var Fylkesstyret. Hilsen fra N.K.S. Landsstyre ble fremført av fylkesleder. Talen henviste til at N.K.S. i 2016 kunne feire sitt 120 års jubileum. Sanitetskvinnene er alltid beredt til å møte morgendagens utfordringer. Veien fra ord til handling er kort. N.K.S. er en organisasjon i utvikling. Med 41.000 medlemmer er vi en stemme som høres i de politiske korridorer. Vi bringer skjønnhetstyranniet på dagsorden og har tatt tak i et helseproblem som vil være en av samfunnets store utfordringer. Sanitetskvinnene har til nå utlevert over 200.000 røde knapper – det viser kvinner som er utsatt for vold, at noen bryr seg. N.K.S. sin innsats for flyktninger i Europa, ved å sendehjelpeteam til Lesvos, ble nevnt. Våre fadderforeninger i Etiopia gjør en stor innsats for å bedre livsvilkår for kvinner og barn.

 

Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland presenterte så handlingsplanen for Snu Trenden – 50.000 medlemmer i 2020. Hun informerte om hvordan handlingsplanen ville berøre lokalforeningene framover og dette ble så diskutert i grupper.  Det var stor aktivitet i gruppene og Ellen-Sofie var imponert over engasjementet hos møtedeltakerne.

Arbeidet med handlingsplanen fortsatte etter lunsj, og til avslutning ble årets vinner av vervekonkurransen i 2015 avslørt; ikke uventet, men fortjent: Fjorden sanitetsforening.

 

I pausen under valgene, og etterpå, ble årsmøtet informert om Regionale samlinger som skulle holdes høsten 2016. Det var orientering om Etiopiaprosjektet vårt og informasjon fra fadderforeningen vår i Gullele, Addis Abeba, Etiopia. Det var også orientering om kampanjen Russ-2016.

 

Dagen ble avsluttet med hyggelig middag i hovedhuset på NESTOR.

 

 

OPPLYSNINGSMØTER i 2016.

På Opplysningsmøtet 17.mars 2016 var det besøk av Helge Gudmundsen. Han fortalte fra sitt arbeid som frivillig trener for et fotbal-lag hvor deltakerne er ungdom trenger spesiell omsorg. Et svært tankevekkende foredrag. Mona Nomme orientert om Snu Trenden og N.K.S. Vestfolds Valgkomitè presenterte kandidater til valg på Fylkesårsmøtet. Det var 80 personer tilstede på Opplysningsmøtet.

Opplysningsmøtet 13. oktober hadde vi besøk av Magnhild Folkvord, forfatter av en ny bok om Fredrikke Marie Qvam. Det var et interessant foredrag om stifteren av N.K.S. Ellers inneholdt møtet referat fra N.K.S.-dagene, 24- 25. september på Gardermoen, informasjon v/ Ellen Midtvik om integreringsarbeid i Larvik sanitetsforening m.m. Det var 87 personer til stede på møtet.

 

 

 

 

Fylkesstyrets arbeidsplan for året 2016 ble sendt til lokalforeningene tidlig på året, slik at lokalforeningene kunne legge sine planer ut fra den.

 

 

Torsdag 21. januar 2016 arrangert fylkesstyret «Nettsidemøte» på Hotell Klubben i Tønsberg.   N.K.S. Vestfold hadde fått nye nettsider hvor lokalforeningene også har sin egen side, og det var behov for opplæring og informasjon. Det var 41 personer til stede fra 17 lokalforeninger. Et vellykket møte tross dataproblemer.

 

 

Fellesmøte for Kvinnehelse- og Beredskapskontakter i fylket ble holdt 3. mars i Borre sanitetsforenings lokaler. 35 personer fra 14 lokalforeninger fikk høre Kathe D, Nielsen fortelle fra sitt arbeid på Lesvos. Hun var med i et av N.K.S. sine hjelpeteam under den store flyktningekrisen. Det var informasjon om prosjektet Russ- 2016 v/ Annikken Johnsrud, og Berit Ulseth orienterte om N.K.S. Veiledningssenter for rusavhengige, om dataprogrammet Mamma Mia og Din utvei.no. , hjelpe-program for kvinner i vanskelige familiesituasjoner.

 

 

Fylkesstyret har i 2016 vært representert ved Fredrikkeprisutdelingen, N.K.S. Kvinnehelsedagen, på N.K.S dagene på Gardermoen 24.-25.september og Regionale samlinger i Tønsberg 4. til 6. november.

 

 

 Kontakt med lokalforeningene er en viktig oppgave for fylkesstyret og vi har besøkt ca. 10 foreninger, på medlemsmøter, jubileer og arrangementer.

 

 

ØKONOMI

Inntektene i 2016 var på kr. 478.429 mot kr.319.665 året før. Egenkapitalen ved årets utgang var på 1.41 mill. Basert på årets resultat og utsiktene fremover bekrefter styret at regnskapet for 2016 er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

 

 

VELFERDSKOMITEEN

I august arrangerte N.K.S. Vestfolds velferdskomitè Inspirasjonstreff for eldre på NESTOR Seniorutvikling i Melsomvik. Pensjonister og medlemmer fra sanitetsforeninger i Vestfold fikk et innholdsrikt og hyggelig opphold. Lokalforeningene betalte oppholdet for sine gjester, strekt sponset av N.K.S. Vestfold. Fylkesstyret anbefaler lokalforeningene å benytte dette tilbudet.

 

Velferdskomiteens medlemmer:       Ellen Midtvik                                              Larvik

Wenche Hansen-Just                                  Sandefjord

Siri E. Evensen                                           Nanset

INFORMASJON.

Informasjon om N.K.S. sitt arbeid for våre merkesaker blir sendt direkte fra sekretariatet i Oslo til   lokalforeningene gjennom e-post, brev og publikasjoner som Nytt og Nyttig og medlemsbladet Fredrikke. Fylkesstyret sørger for informasjon som gjelder tiltak innen fylkene. Dette gjøres dirkete til lokalforeningene pr. e-post og brev. For medlemmer og andre interesserte finnes informasjon om N.K.S. Vestfold på fylkets nettside: vestfold.sanitetskvinnene.no

 

Informasjonsansvarlig:                       Anne Marie Jahre Larsen                         Sandefjord

 

 

 

 

KVINNEHELSEKOMITEEN.

Kvinnehelsekomiteen har vært representert på seminar og konferanser i regi av N.K.S. samt på andre møter innen tema Kvinnehelse. På våre Opplysningsmøter har Berit Ulseth informert om N.K.S. sin satsning innen kvinnehelse og referert fra seminar og møter.

 

Kvinnehelsekomiteen:                       Berit Ulseth                                                 Helgerød

Hanne Solem                                            Framnes

Anne-Kari Bruun                                        Nanset

 

BEREDSKAPSKONTAKT.

Beredskapskontakten har vært representert på seminar og konferanser i regi av N.K.S. samt på andre møter innen tema Beredskap. Det arbeides med å få flere kommuner i fylket til å inngå omsorgsberedskaps-avtaler.

 

Beredskapskomiteen:                         Kathe D. Nielsen                                       Fjorden

 

 

STIFTELSEN FOSSNES OG SOLBØ.

Stiftelsen har avholdt 3 styremøter og 1 generalforsamling i 2016.

Utleie av Stiftelsens hytter er synkende på grunn av liten interesse fra brukere.

Mortenstua ble solgt våren 2016. Opp-pussing av Solhytta og vedlikehold av Lyngtunet ble startet i 2016 og fullføres i 2017.

Stiftelsen Fossnes og Solbø ledes av et styre bestående av 1 medlem fra hver av følgende organisasjoner: Norsk Folkehjelp Region Sør Øst VTB, Vestfold Bygdekvinnelag, Vestfold Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening. I 2016 trakk organisasjonen Norsk Kvinne og Familie-forbund seg fra styret.

 

Vår representant i styret for Stiftelsen Fossnes og Solbø: fylkesleder Anne Marie Jahre Larsen.

 

 

INSTITUSJONER.

Furubakken i Larvik, Larvik DPS er en avdeling under Psykiatrisk spesialtjeneste. Furubakken eies av Larvik sanitetsforening. Preståsen i Sandefjord, Sandefjord DPS, er en avdeling under Psykiatrisk spesialtjeneste. Preståsen eies av Framnes, Haukerød, Helgerød og Sandefjord sanitetsforeninger. Begge institusjonene er nå underlagt Helse Sør-Øst. Det foreligger ingen rapport fra institusjonene.

 

 

SANITETENS UKE 2016.

Uke 39 var i 2016 viet temaet:” skjønnhetstyranniet”, konsekvensen av øket press på kropp og utseende for jenter og unge kvinner. N.K.S. ba om støtte på sosiale medier til et opprop om å merke retusjert reklame. Lokalforeningene i vårt fylke informerte om dette på sine stands og på møter.

 

 

LOKALFORENINGENE.

Foreningene viser stor aktivitet i sine nærområder og gir gaver til mange formål. De gir også gode bidrag til N.K.S. sine Forskningsfond. Inntekter får de gjennom salg av fastelavnsris og maiblomster, utlodninger, basarer, salgsmesser og ikke minst salg av vafler og kaffe ved alle salgs arrangementer.

På møtene sine tar de opp saker som kvinnehelse, skjønnhets-tyranniet, vold i forskjellige sammenheng, kosthold og fysisk aktivitet. Mange har gjort innsats ved å ved å arrangere førstehjelps-kurs for småbarnsforeldre, samtalegrupper for jenter, svømmetrening og minikino for småbarn. Det har vært innsamling av tøy og utstyr til flyktninger og arrangert transport av sykehjemsbeboere til tilstelninger. I Larvik, på Nøtterøy og i Sandefjord er det aktive SESAM-grupper som praktiserer norskopplæring for innvandrerkvinner gjennom forskjellige aktiviteter som søm, strikking, kvinne-kafè, gå-grupper m.m.

 

Også i 2016 har noen lokalforeninger hatt vansker med å få valgt leder og styremedlemmer. Hillestad sanitetsforening ble nedlagt i juni 2016.

I Vestfold fylke var det ved utgangen av 2016 til sammen 32 sanitetsforeninger.

 

 

8 foreninger har egne sanitetshus og 1 forening eier 14 eldre-leiligheter.

Borre sanitetsforening eier og driver varmtvannsbasseng.

 

 

 

Fylkesleder takker alle som har verv i lokalforeningene og alle medlemmer ellers for stor innsats.

Lykke til i vårt viktige arbeid for N.K.S.

Fylkesleder takker også fylkesstyret, fylkesstyrets komitèmedlemmer, fylkesstyrets kasserer, revisor og alle foreningene med medlemmer, for godt samarbeid.

 

 

 

 

FYLKESSTYRET i 2016:

 

Fylkesleder                 Anne Marie Jahre Larsen                    Sandefjord

Nestleder                     Ellen Midtvik                                      Larvik

Styremedlem               Berit Ulseth                                        Helgerød

Anne-Kari Bruun                             Nanset

Hanne Solem                                               Framnes

Annikken Johnsrud                                  Husøy

Else Høijord                                            Borre

Varamedlem               Elin Hvaal                                                Rødbøl

Kathe D. Nielsen                                     Fjorden

 

Kasserer:                      Toril Nor.

 

Revisjon:                       Kappa Revisjon A/S

 

 

 

Sandefjord, 6. april 2017.

 

 

 

Anne Marie Jahre Larsen                           Ellen Midtvik                                        Berit Ulseth

Fylkesleder                                                  Nestleder                                                 Styremedlem

 

 

 

Hanne Solem                                              Anne-Kari Bruun                                     Annikken Johnsrud

Styremedlem                                                 Styremedlem                                           Styremedlem

 

 

 

Else Høijord                                                 Elin Hvaal                                                  Kathe D. Nielsen

Styremedlem                                                 Varamedlem                                           Varamedlem